Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR vertegenwoordigt de ouders en de teamleden van de school bij het tot stand komen en ten uitvoer brengen van het beleid van het schoolbestuur en van de schooldirecteur. De MR stelt zich hierbij positief kritisch op, komt zelf met voorstellen en denkt mee bij het oplossen van problemen. De taken en bevoegdheden van de MR staan omschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS):

  • Voor besluiten over tal van onderwerpen moet de schoolleiding advies aan de MR vragen, bijvoorbeeld bij het uitbreiden, inkrimpen of beëindigen van werkzaamheden van de school, bij een wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, bij nieuwbouw of een belangrijke verbouwing.
  • Ook zijn er veel besluiten die de schoolleiding alleen mag nemen als de MR ermee heeft ingestemd, zoals het vaststellen van de schoolgids of verandering van schooltijden. Soms heeft de hele MR die instemmingsbevoegdheid, soms alleen de ouders, soms alleen de leerkrachten.
  • Daarnaast kan de MR zelf voorstellen doen of onderwerpen op de agenda zetten ('initiatiefrecht').
  • De MR heeft contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de overkoepelende stichting Opspoor.
  • De MR van obs De Stap komt zes à zeven keer per jaar bij elkaar, samen met de schooldirecteur en bestaat uit drie ouders en drie teamleden.

De MR is te bereiken via MR@obsdestap.nl.

De MR bestaat uit:

Oudergeleding:                                               
Hatice Döne                                     
Wouter Zwaan

Personeelsgeleding:
Carina van der Berg
Merel van Tongeren 
                                           

Leerling aan het woord

"Op OBS de Stap hebben we een vette voetbalkooi!"

Beau (groep 4)